Noticies

19/05/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció corresponent a l'anualitat 2021, del Pla d'Acció Municipal (PAM) per import de 3.000 euros per a despeses corrents.
15/01/2021 Subvencions
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA SUBVENCIÓ DESTINADES A LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS DE TITULARITAT MUNICIPAL CONVOCATÒRIA 2020 La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció de 2.979,50 € per a la millora de les instal...
15/01/2021 Subvencions
Diputació de Tarragona: Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà. Convocatòria 2020 La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Savallà del Comtat, una subvenció de 2.223,68 €, per al control...
12/01/2021 Subvencions
El Departament de Cultura (Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural) de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció de 20.000 euros, per a la reparació urgent de l'església de Savallà del Comtat, per a l’any 2020
12/01/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de SAVALLÀ DEL COMTAT una subvenció de 4.621,41€ amb matèria de Protecció de la Salut Pública amb motiu de la COVID19. Exercici 2020.
13/11/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció de 5.921,47€ per a la implantació de mesures recollides als Plans D'acció d'Energia Sostenible (PAES) per dur a terme la següent actuació: - Millora de l'Eficiència Energètica de l'Enllumenat a Segura:...
09/11/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció de 3.000 euros del Pla d’Acció Municipal de l’any 2020, corresponent a despeses corrents; que es destinarà el 100% a la Reparació, conservació i manteniment de camins municipals.
09/11/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció de 150.000 euros del Pla d’Acció Municipal de l’any 2020, corresponent al Programa d’inversions, per l’execució de l’obra “Execució del Mur al carrer Major, 10”; amb un pressupost de 194.104,64 euros.
26/08/2020 Actualitat
En data 2 de juliol de 2020, el Sr. Francesc Illa Viladomiu, amb NIF 46236740R, ha sol·licitat a l’ajuntament llicència ambiental amb declaració d’impacte ambiental per a l’activitat de càmping que s’ha d’ubicar a la parcel·la 14 del polígon 9, d’aquest municipi. D’acord amb l’article 41 de la Llei...
31/01/2020 Subvencions
El Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció de 39.708,48 euros dins les subvencions per a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019, per a l’obra de “Renovació parcial de la canonada d’abastament d’aigua”.

Pàgines